משתלת זרעים מציון

צמחי בר - זרעים פקעות בצלים שתילים
עבודות הצלה ושיקום נופי

תנאי השימוש להלן כתובים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד ומשמעותם זהה בלשון נקבה. המשתמש מצהיר ומתחייב כלפי זרעים מציון בכתובת SeedsFromZion.co.il כי בעצם כניסתו לאתר, הינו מסכים לתנאים ומתחייב לפעול ולהתנהג על פי התנאים המפורטים להלן:

כללי:

 • השימוש באתר ובתכנים שבו ניתנים לשימוש כמות שהם (AS IS) בהתאם להחלטות זרעים מציון. לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי זרעים מציון בגין תכונות השימוש, המגבלות או התגובות שיעוררו התכנים המוצגים באמצעות האתר במחשבים נייחים או במכשירים ניידים. השימוש בתכנים המוצגים באמצעות האתר במחשבים נייחים או במכשירים ניידים, יתבצע על אחריותך הבלעדית והמלאה.
 • כל המידע המקצועי באתר, לרבות ההמלצות הרפואיות לגבי צמחי בר - מקורם בעיקר בניסיון אישי מצטבר של מנהלי האתר. אין לראות במידע המקצועי ובהמלצות כלשהן באתר כהנעה או כהמלצה לביצוע ויש להתייחס למידע זה כמידע אינפורמטיבי בלבד.
 • ידוע לך, כי שימוש בשירותים מסוימים באתר מוגבל למשתמשים בעלי כשירות לבצע פעולות משפטיות מחייבות. היה ובחר גולש שהינו מתחת לגיל 18 או אינו זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור האפוטרופוס שלו לעשות שימוש באתר זרעים מציון, לרבות בתכנים ו/או שירותים ו/או מוצרים הכלולים בו, ייחשב השימוש על ידי הגולש הזה כאילו קיבל את אישור האפוטרופוס החוקי שלו לעשות כן.
 • הנהלת אתר זרעים מציון רשאית להפסיק את פעילות האתר ולשנות מעת לעת את המבנה, המראה וזמינות השירותים ו/או המוצרים ו/או התכנים בו וזאת, ללא צורך להודיע לך על כך מראש לאיש. על כן, לא תהא לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי זרעים מציון בעניין זה.
 • זרעים מציון אינה מתחייבת שהשירות הניתן באתר לא יופרע, יינתן כסדרו ללא הפסקות והפרעות ו/או ייפגע מכל סיבה ו/או יהא חסין מפני גישה לא חוקית למחשבי חברת זרעים מציון, נזקים, קלקולים, תקלות, כשלים בחומרה, תוכנה או בקווי התקשורת אצל זרעים מציון או מי מספקיה וכן, כי המוצרים ו/או השירותים המסופקים באתר יהיו נקיים מוירוסים או רכיבים מזיקים אחרים. זרעים מציון לא תהא אחראית לכל נזק - ישיר או עקיף - עגמת נפש וכיוצא בכך שייגרמו לך או לרכושך עקב מצב זה.
 • זרעים מציון אינה מתחייבת כי כל הקישורים שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו לדפי אינטרנט פעילים. כמו כן, עצם הימצאותו של קישור מסוים באתר זרעים מציון, אינה מלמדת כי תוכן האתר המקושר הינו מהימן, מלא, או עדכני. זרעים מציון לא תישא בכל אחריות בקשר לכך. זרעים מציון אינה אחראית לתכנים, לנתונים או לאלמנטים הויזואליים שאליהם מוליכים הקישורים ואינה אחראית לכל תוצאה שתיגרם מהשימוש בהם או מהסתמכות עליהם. מבלי לגרוע מן האמור, זרעים מציון אינה אחראית לכל נזק - עקיף או ישיר - שייגרם לך או לרכושך כתוצאה משימוש או הסתמכות על המידע והתכנים המופיעים באתרים שאליהם תגיע באמצעות, או דרך שימוש, או קישור הקיימים באתר זרעים מציון ו/או בגין שימוש או הסתמכות על מידע ותכנים המתפרסמים באתר על ידי צדדים שלישיים. כמו כן, אתה מאשר כי ידוע לך כי מסירת פרטים והרשמה באתרים שאליהם תגיע באמצעות או דרך שימוש או קישור הקיימים באתר זרעים מציון אינה כפופה למדיניות הפרטיות של זרעים מציון אלא למדיניות הפרטיות של אותם אתרים מקושרים ולהוראות כל דין.
 • זרעים מציון שומרת לעצמה את הזכות לשנות, לפי שיקול דעתה וללא קבלת הסכמת המשתמש, את תנאי השימוש באתר.
 • על תקנון זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי לכל עניין הנוגע לתקנון זה והשימוש באתר, לרבות בקשר לתכנים, למוצרים ולשירותים המוצעים באתר, הינו בבתי המשפט המוסמכים בחיפה.
 • במידה והוראה מהוראות תקנון זה, תקבע על ידי בית המשפט כבלתי חוקית ו/או כבלתי תקפה, לא יבטל הדבר את יתר הוראות תקנון זה ו/או את חלקי אותה הוראה שבוטלה ו/או צומצמה על ידי הערכאה השיפוטית.

מדיניות פרטיות:

 • חברת זרעים מציון מכבדת את פרטיות הגולשים באתר ומקפידה לשמור עליה.
 • קיימים חלקים באתר זרעים מציון בהם תתבקש לספק פרטים אישיים כדוגמת שמך הפרטי, שם המשפחה, כתובת האימייל שלך, מספר הטלפון, אזור מגוריך ופרטים אישיים מזהים אחרים. יחד עם זאת, ייתכן כי ייאספו גם נתונים נוספים כגון: כתובת ה- IP שלך, סוג דפדפן, דפים בהם צפית באתר, שירותים שעניינו אותך, פרק זמן השהייה שלך בדפים מסוימים, תאריך וזמן הביקורים וכדומה.
 • זרעים מציון עושים שימוש בפרטי הגולשים בעיקר על מנת לשפר את השירות ולצורך נתונים סטטיסטיים אודות יעילות השיווק והמכירות באתר.
 • למרות שאתר זרעים מציון מפעיל אמצעים טכנולוגיים שונים לצורך אבטחת מידע, אמצעים אלו אכן מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי מורשית למחשבים ו/או לשרתי האינטרנט של זרעים מציון, אך אין בהם בטחון מוחלט. לכן, זרעים מציון אינה מתחייבת שצדדים שלישיים בלתי מורשים לא יוכלו להכשיל אמצעים טכנולוגיים אלו, להיכנס ולעשות שימוש במידע לצורך מטרות לא ראויות, לרבות שימוש במידע פרטי שלך.
 • זרעים מציון לא תעשה שימוש במידע אישי הנוגע למשתמש שלא למטרות שהוצגו במדיניות זו ללא קבלת הסכמת המשתמש, למעט במקרים הבאים: אם תפר את תנאי השימוש של האתר, אם תקבל זרעים מציון צו שיפוטי המחייב גילוי של מידע אישי הנוגע למשתמש, בכל מקרה של מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים בינך ובין זרעים מציון, בכל מקרה בו תידרש חברת זרעים מציון לעשות כן על פי דין, לשם מניעה של פעולות חשודות או כאלו שאינן חוקיות (כמו למשל, אך לא רק, שליחת דואר זבל או הודעות פרסומיות באמצעות אחד הטפסים באתר) בין אם קשורות לזרעים מציון ובין אם לאו, במקרה בו הבעלות על חברת זרעים מציון ו/או באתר זרעים מציון תועבר לגורם אחר וכן, לצורך הגנה על הזכויות, הנכסים, או ביטחונה האישי של חברת זרעים מציון ו/או חברות הקשורות לה ו/או המשתמשים האחרים באתר.

זכויות יוצרים:

 • בהתאם לדיני זכויות היוצרים בישראל ועל פי אמנות בין לאומיות, זכויות היוצרים בכל האתר שייכות לחברת זרעים מציון. זכויות יוצרים אלו חלות, גם ולא רק, על טקסטים, איורים, תמונות, גרפיקה, קטעי וידיאו, קודים, סקריפטים יישומי תוכנה (להלן - "החומר המוגן").
 • הנך רשאי לעשות "שימוש הוגן" בחומר המוגן, לפי הכללים הקבועים בדין. שימוש הוגן כולל ציטוט סביר מתוך האתר תוך כדי אזכור ברור לאתר זרעים מציון כמקור לציטוט. אסור לך לעשות בחומר המוגן כל סילוף, פגימה או שינוי אחר, או כל פעולה שיש בה משום הפחתת ערך ביחס לחומר המוגן, העלולה לפגוע בכבודה או בשמה של זרעים מציון - בעלת זכויות היוצרים.
 • בכפוף לדיני זכויות יוצרים, אסור לך להעתיק, להפיץ מחדש, לשדר מחדש או לפרסם חומר מוגן מאתר זרעים מציון, ללא הסכמה מראש ובכתב מאת הנהלת אתר זרעים מציון.

סיורים מודרכים:

 • הסיור במשק סימן טוב - זרעים מציון, מתאים לגילאי 5 ומעלה.
 • יש לתאם מראש את הסיור ולציין מראש ובאופן ברור באם נדרשת הנגשה מסוימת לבעלי מוגבלויות.
 • יש להסדיר את התשלום באופן מלא לפני תחילת הסיור.
 • במשק סימן טוב קיים שטח פרטי שהכניסה אליו אסורה.
 • חל איסור לפגוע או לנסות לפגוע בבעלי החיים במשק סימן טוב. כמו כן, חל איסור להאכיל את בעלי החיים במשק או בסביבתו.
 • אחראי קבוצה: לקבוצה יוגדר אחראי מטעמה אשר יעמוד בקשר עם משק סימן טוב בתהליך ההזמנה ובזמן הסיור.
 • רוב הסיור נערך בשטח הפתוח יש לכן להצטייד בכובע, מים, נעליים נוחות להליכה. על חברי הקבוצה המודרכת להפעיל שיקול דעת סביר בעת הסיור, בכל הקשור להתנהלות בשטח פתוח.
 • על הקבוצה להישמע להוראות המדריך/ים ולפעול על פי הנחיותיו/הם בכל זמן הסיור.
 • אין לטפס על עצים או על מסלעות, אין לרוץ בשטח המשק ויש להזהר מהחלקה על אדמה רטובה.
 • חל איסור על זריקת אבנים או דרדור אבנים בכל שטח משק סימן טוב.
 • אין לקטוף פרחים, עלים, גבעולים וכדומה במהלך הסיור, אלא אם תינתן רשות מפורשת לכך על ידי נציגי משק סימן טוב.
 • אין לקחת או לאסוף זרעים ו/או פקעות ללא קבלת אישור מפורש מנציגי משק סימן טוב.
 • אין להשליך או להשאיר כל פסולת במהלך הסיור. יש לאסוף את הפסולת ולהשליכה בפחים המיועדים לכך בתוך הסיור.
 • במקרה הצורך, עזרה ראשונה תינתן על ידי נציגי משק סימן טוב. אין לראות בעזרה ראשונה זו כמחוייבות או כאחריות כלשהי של משק סימן טוב לנזק גוף או רכוש של מי מהמשתתפים בסיור.
 • יצויין כי בכל מקרה, אין משק סימן טוב ו/או מי מטעמו אחראי על נזקי גוף או רכוש של מי מהמשתתפים בסיור.
 • בתום הסיור המודרך תינתן אפשרות כתיבה בספר האורחים המקוון של משק סימן טוב - זרעים מציון. פרסום החוויה בספר האורחים של אתר זרעים מציון מותנה באישור מנהלי האתר.

חנות האתר:

 • כל אדם שהוא תושב מדינת ישראל ושמלאו לו 18 שנים ומעלה ביום ביצוע ההזמנה, זכאי לבצע הזמנה בחנות אתר זרעים מציון.
 • שמות הזרעים, הפקעות ויתר הצמחים, יופיעו במסגרת רשימות שתוצגנה באתר (להלן: "רשימת המוצרים").
 • מחירי המוצרים כוללים מע"מ כחוק.
 • זרעים מציון אינה מחויבת, בכל דרך שהיא, לקיום מגוון כלשהו של מוצרים. זרעים מציון רשאית לשנות ו/או להחליף בכל עת, מוצרים המוצגים ברשימת המוצרים, או להוציא מוצרים מהרשימה הנ"ל. בנוסף לאמור לעיל, יתכן ובעת ביצוע ההזמנה יהיו מוצגים ברשימת המוצרים, מוצרים אשר לא יהיו אותה עת במלאי,  וללקוח לא תהא כל טענה או דרישה בקשר לכך.
 • אופן הצגת המוצרים באתר זרעים מציון יקבע על ידי הנהלת זרעים מציון מעת לעת, על פי שיקול דעתה הבלעדי. יובהר כי תמונות המוצרים המוצגות באתר, הינן להמחשה בלבד, ואינן מחייבות באופן כלשהו את זרעים מציון.
 • מחירי המוצרים המפורסמים באתר בעת ההזמנה, יהיו תקפים למשלוח הקרוב, גם במקרה של עליית מחירים בין מועד ההזמנה למועד המשלוח.
 • מוצרים אשר מוצגים למכירה במחירי מבצע ומסומנים כמוצרים במבצע, יסופקו במחיר המבצע רק בכפוף לכך שהמבצע הינו בתוקף, בעת הרכישה בלבד.
 • הוספת מוצרים בודדים ו/או טעינת רשימת מוצרים, תיצור את סל הקניות שהלקוח מבקש לרכוש וזאת מתוך מגוון המוצרים המוצגים באתר.
 • סיום הרכישה, בתום מילוי הסל, יבוצע בלחיצה על כפתור "לתשלום" או "לתשלום בקופה". על הלקוח יהיה להזין, את הפרטים המבוקשים, בתהליך סגירת ההזמנה. בסיום התהליך, יתקבל דף, המציג את פרטי ההזמנה, ומספר הזמנה ייחודי אשר יהווה אסמכתא לשליחתה.
 • עלויות משלוח: איסוף עצמי של סל הקניות ממשרדי חברת זרעים מצין בכרם מהר"ל - לא יחוייב בתשלום. משלוח סל הקניות בדואר יחוייב על פי העלויות להלן: סל מוצרים במשקל של עד 1 ק"ג - 15 ש"ח, סל מוצרים במשקל של עד 2 ק"ג - 24 ש"ח, סל מוצרים במשקל מעל 2 ק"ג - 70 ש"ח (מוצרים במשקל מעל 2 ק"ג יישלחו עם שליח ישירות לבית הלקוח).
 • לאחר ביצוע ההזמנה, ישלח ללקוח בדואר אלקטרוני אישור על קליטת ההזמנה, הכולל את כל פרטיה. אישור זה מעיד רק על כך שפרטי ההזמנה נקלטו במערכת ואינו מחייב את זרעים מציון לספק ללקוח את המוצרים שהזמין מהאתר.
 • לתשומת לבכם: עם ההרשמה לחנות האתר ו/או לאחר ביצוע הזמנה בחנות האתר, יתווסף המשתמש אוטומטית לרשימת הדיוור של האתר. מאותו רגע ואילך ייחשב המשתמש כמי שביקש להצטרף לרשימת הדיוור של האתר וחלים עליו התנאים המפורטים תחת קטגוריית "דיוור מהאתר", לרבות אפשרויות ההסרה מרשימות הדיוור באמצעות קישור בתחתית כל דיוור היוצא מהאתר וכן, באמצעות המנגנון הייעודי אשר בתחתית העמודה הימנית של האתר.
 • שימוש בואוצ'ר - שובר תשלום / שובר הנחה: הואוצ'ר מציין סכום סופי שאינו ניתן לפריטה ביותר מקניה אחת. כלומר: לא ניתן לקבל עודף מהשובר ולא ניתן להשתמש בו יותר מאשר עבור רכישה אחת בלבד, גם אם לא נוצל כל סכום הואוצ'ר. למען הסר ספק - לדוגמא: אם הואוצ'ר הוא על סכום של 500 ש"ח ובוצעה קנייה בסך 200 ש"ח, אזי סה"כ התשלום בקניה הנוכחית יהיה על סך 0 ש"ח, אך בנקודה זו יובהר כי השובר נוצל כולו, גם אם לכאורה "נשארו" בו 300 ש"ח.
 • לא יתבצע חיוב כרטיס אשראי באתר. חיוב כרטיס האשראי של הלקוח יתבצע לאחר קבלת פרטי ההזמנה / סל הקניות, במשרדי זרעים מציון. נציג הנהלת זרעים מציון ייצור קשר טלפוני עם הלקוח ויגבה את התשלום בכרטיס אשראי.
 • זרעים מציון שומרת לעצמה את הזכות לקבוע הסדרי תשלומים מיוחדים ללקוחות שתבחר לפי שיקול דעתה הבלעדי, לרבות הסדרים לתשלום באמצעים שונים מכרטיס אשראי.
 • זרעים מציון שומרת לעצמה את הזכות לבטל ו/או שלא לתת לאדם כלשהו את הזכות לבצע רכישות באתר זרעים מציון וזאת, ללא צורך במתן נימוקים כלשהם לקבלת החלטה כאמור. מובהר כי שירות חברת זרעים מציון אינו מהווה הצעה בלתי חוזרת למכירת מוצרים. קבלת הזמנה מאת הלקוח לרכישת מוצרים, תהווה הצעה של הלקוח לרכישתם וקבלת ההצעה תתבצע באמצעות אספקה בפועל של המוצרים, בכפוף למלאי הקיים במועד האספקה ובהתאם להוראות תקנון זה.
 • הזמנה ו/או שינוי הזמנה ו/או ביטול הזמנה באמצעות הטלפון או הפקס אפשרית בשעות פעילות מוקד שרות הלקוחות בלבד: ימים א'-ה' בין השעות 08:00 עד 16:00.
 • דמי המשלוח יקבעו סופית בסיכום סל הקניות של הלקוח לפני ביצוע ההזמנה. זרעים מציון שומרת לעצמה את הזכות, לעדכן את דמי המשלוח, מעת לעת, ועל פי שיקול דעתה ומתחייבת להודיע מראש על השינוי.
 • אספקת המוצרים תתבצע באמצעות הדואר. מובהר בזאת כי אספקת המוצרים בגין הזמנה שתתקבל, תתבצע בכפוף לאישור העסקה ואמצעי התשלום ע"י חברת האשראי (בתשלום בכרטיס אשראי). זרעים מציון שומרת לעצמה את הזכות, שלא לאשר תשלום אשר אינו מקובל עליה, על פי שיקול דעתה הבלעדי.
 • הלקוח יישא באחריות מלאה לנזק ו/או חסרון כיס מכל סוג שהוא שייגרם לו ו/או לזרעים מציון ו/או לצד ג' כלשהו בגין טעות שביצע בעת ההזמנה, לרבות טעות בהקלדת כתובתו, טעות בפרטי כרטיס האשראי, טעות בהקלדת כתובת לאספקת ההזמנה וכיוצא באלו טעויות.
 • יובהר כי מסירת פרטים כוזבים הן בחנות אתר זרעים מציון והן בשיחה הטלפונית לביצוע התשלום באמצעות כרטיס אשראי, הינה עבירה פלילית והעושה כן, צפוי להליכים משפטיים פליליים ואזרחיים.

מדיניות החזרת מוצרים:

 • זרעים מציון פועלת על פי תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע"א-2010.
 • החזרת מוצרים שנרכשו בחנות אתר זרעים מציון מותרת במהלך 14 ימים מיום הרכישה ובלבד שסך הרכישה עומד על 50 ש"ח או יותר.
 • עלות משלוח המוצרים העומדים בתנאי ההחזרה לידי חברת זרעים מציון, חלה על הצרכן.
 • דמי ביטול: זרעים מציון תגבה כדמי ביטול 5% ממחיר הטובין, או 100 ש"ח, לפי הנמוך מביניהם.
 • סייגים להחזרת מוצרים שנרכשו בחנות אתר זרעים מציון: לא ניתן להחזיר פקעות פצועות (פקעות שנחתכו, פקעות שנסדוק, פקעות שנשברו או שנשבר מהן חלק) ו/או זרעים אשר נרטבו.

דיוור מהאתר:

 • גולש באינטרנט המצטרף לדיוור (ניוזלטר) מאתר זרעים מציון מקבל בכך על עצמו את כללי תקנון זה ומתחייב לפעול על פיו.
 • ההצטרפות לדיוור מאתר זרעים מציון הינה חינם וכל אדם אשר מלאו לו 18 שנים (לרבות חברות ותאגידים) זכאי להצטרף לדיוור מאתר זרעים מציון. כל פרטי המשתמש באתר זרעים מציון יהוו קניינה של הנהלת אתר זרעים מציון וזו מתחייבת שלא להעבירם לצד שלישי, אלא בהתאם להוראות כל דין.
 • ברישום לדיוור מאתר זרעים מציון נותן המשתמש את הסכמתו לשימוש בפרטיו כאמור לעיל וכן, בהסכמתו וברישום פרטיו, מבקש להצטרף למאגר מכותבי אתר זרעים מציון לצורך קבלת דיוור (ניוזלטר) לכתובת המייל שלו - דיוור אשר יישלח מדי פעם על ידי הנהלת אתר זרעים מציון.
 • בהצטרפותו לדיוור מאתר זרעים מציון, מסכים המשתמש כי מידע לרבות פרטיו האישיים יוחזקו במאגר מידע אחד או יותר של אתר זרעים מציון, וכי ייעשה במידע זה שימוש עפ"י שיקול דעתה של הנהלת אתר זרעים מציון ובהתאם להוראות כל דין.
 • המשתמש מסכים לשימוש האמור במידע ומאשר כי השימוש בו לא ייחשב כפגיעה בפרטיותו ולא יזכה אותו בכל סעד ו/או פיצוי כלשהו. המשתמש רשאי לבטל את הסכמתו זו על ידי מתן הודעה בכתב על כך לאתר זרעים מציון. במקרה של ביטול הסכמת המשתמש כאמור כאן, רשאית הנהלת אתר זרעים מציון, לפי שיקול דעתה, לבטל את חברותו באתר.
 • הנהלת אתר זרעים מציון רשאית לא לאשר הצטרפות אדם לדיוור מהאתר, בהתאם לשיקול דעתה ובלא שתהיה עליה חובה לנמק את סירובה.
 • המשתמש באתר זרעים מציון יהיה אחראי לדווח להנהלת האתר בדבר שינויים שיחולו בפרטיו האישיים, על מנת לאפשר קשר רציף ותקין עמו. הנהלת אתר זרעים מציון לא תהיה אחראית לאי קבלת הטבה ו/או דיוור ו/או כל דבר בקשר עם האתר, בגין אי עדכון פרטיו האישיים של המשתמש.
 • הנהלת אתר זרעים מציון תהיה רשאית להחליט בכל עת על הפסקת פעילות האתר ו/או מערכת הדיוור למשתמשים.
 • הנהלת אתר זרעים מציון שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את חברותו של משתמש ברשימת הדיוור לפי שיקול דעתה ומבלי צורך לנמק.
 • הנהלת אתר זרעים מציון רשאית לחסום חבר באתר בכל מקרה בו לדעתה נעשה שימוש לרעה על ידו.
 • כל משתמש זכאי להפסיק את חברותו באתר באמצעות הודעה בכתב להנהלת אתר זרעים מציון דרך אתר האינטרנט זרעים מציון, או ע"י מכתב בדואר רשום, או על ידי ביטול עצמאי של הרשמתו באמצעות המנגנון הייעודי לכך בתחתית העמודה הימנית באתר, או באמצעות לחיצה על קישור "הסרה" המופיע בתחתית כל אחד מהניוזלטרים הנשלחים על ידי זרעים מציון.
 • הנהלת אתר זרעים מציון רשאית לשנות בכל עת ומפעם לפעם את הוראות התקנון או כל חלק מהן, כפי שתמצא לנכון ועל פי שיקול דעתה הבלעדי, מבלי להודיע על כך מראש.
 • מתן הטבות ו/או מידע למשתמשי האתר כמפורט בתקנון זה הינן בכפוף לפעילות תקינה של מערכות התפעול והמחשוב של אתר זרעים מציון. במידה ויחולו תקלות אשר ימנעו באופן זמני מתן הטבות ו/או מידע למשתמשי האתר כאמור לעיל, תפעל הנהלת אתר זרעים מציון לטיפול בהם בהקדם ולא יהיו למשתמשי האתר טענות או תביעות כנגד אתר זרעים מציון בשל אי מתן ההטבות ו/או המידע בתקופת התקלות והטיפול בהן.

בלוג האתר:

 • בלוג אתר זרעים מציון הינו בלוג פרטי ואינפורמטיבי המנוהל ומופעל על ידי הנהלת האתר ו/או על ידי מי מטעמה.
 • אין לראות בתכני הבלוג כהמלצה כזו או אחרת לפעול על פי, או בהתאם לאמור בפוסטים המתפרסמים בבלוג.
 • על כל תכני בלוג האתר, לרבות תמונות וטקסט, חלות זכויות יוצרים במפורט לעיל.
הזמנות ומשלוחים זרעים מציון

דיוור - הצטרפות / הסרה

תנאים
חל איסור למלא פרטי הרשמה או הסרה של אדם אחר ללא אישורו המפורש!