fbpx

Terms for using the site

Terms of use of the Zeraim Mitzion website

תנאי השימוש להלן כתובים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד ומשמעותם זהה בלשון נקבה. המשתמש מצהיר ומתחייב כלפי זרעים מציון בכתובת SeedsFromZion.co.il כי בעצם כניסתו לאתר, הינו מסכים לתנאים ומתחייב לפעול ולהתנהג על פי התנאים המפורטים להלן:

כללי:

 • השימוש באתר ובתכנים שבו ניתנים לשימוש כמות שהם (AS IS) בהתאם להחלטות זרעים מציון. לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי זרעים מציון בגין תכונות השימוש, המגבלות או התגובות שיעוררו התכנים המוצגים באמצעות האתר במחשבים נייחים או במכשירים ניידים. השימוש בתכנים המוצגים באמצעות האתר במחשבים נייחים או במכשירים ניידים, יתבצע על אחריותך הבלעדית והמלאה.
 • כל המידע המקצועי באתר, לרבות ההמלצות הרפואיות לגבי צמחי בר – מקורם בעיקר בניסיון אישי מצטבר של מנהלי האתר. אין לראות במידע המקצועי ובהמלצות כלשהן באתר כהנעה או כהמלצה לביצוע ויש להתייחס למידע זה כמידע אינפורמטיבי בלבד.
 • ידוע לך, כי שימוש בשירותים מסוימים באתר מוגבל למשתמשים בעלי כשירות לבצע פעולות משפטיות מחייבות. היה ובחר גולש שהינו מתחת לגיל 18 או אינו זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור האפוטרופוס שלו לעשות שימוש באתר זרעים מציון, לרבות בתכנים ו/או שירותים ו/או מוצרים הכלולים בו, ייחשב השימוש על ידי הגולש הזה כאילו קיבל את אישור האפוטרופוס החוקי שלו לעשות כן.
 • הנהלת אתר זרעים מציון רשאית להפסיק את פעילות האתר ולשנות מעת לעת את המבנה, המראה וזמינות השירותים ו/או המוצרים ו/או התכנים בו וזאת, ללא צורך להודיע לך על כך מראש לאיש. על כן, לא תהא לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי זרעים מציון בעניין זה.
 • זרעים מציון אינה מתחייבת שהשירות הניתן באתר לא יופרע, יינתן כסדרו ללא הפסקות והפרעות ו/או ייפגע מכל סיבה ו/או יהא חסין מפני גישה לא חוקית למחשבי חברת זרעים מציון, נזקים, קלקולים, תקלות, כשלים בחומרה, תוכנה או בקווי התקשורת אצל זרעים מציון או מי מספקיה וכן, כי המוצרים ו/או השירותים המסופקים באתר יהיו נקיים מוירוסים או רכיבים מזיקים אחרים. זרעים מציון לא תהא אחראית לכל נזק – ישיר או עקיף – עגמת נפש וכיוצא בכך שייגרמו לך או לרכושך עקב מצב זה.
 • זרעים מציון אינה מתחייבת כי כל הקישורים שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו לדפי אינטרנט פעילים. כמו כן, עצם הימצאותו של קישור מסוים באתר זרעים מציון, אינה מלמדת כי תוכן האתר המקושר הינו מהימן, מלא, או עדכני. זרעים מציון לא תישא בכל אחריות בקשר לכך. זרעים מציון אינה אחראית לתכנים, לנתונים או לאלמנטים הויזואליים שאליהם מוליכים הקישורים ואינה אחראית לכל תוצאה שתיגרם מהשימוש בהם או מהסתמכות עליהם. מבלי לגרוע מן האמור, זרעים מציון אינה אחראית לכל נזק – עקיף או ישיר – שייגרם לך או לרכושך כתוצאה משימוש או הסתמכות על המידע והתכנים המופיעים באתרים שאליהם תגיע באמצעות, או דרך שימוש, או קישור הקיימים באתר זרעים מציון ו/או בגין שימוש או הסתמכות על מידע ותכנים המתפרסמים באתר על ידי צדדים שלישיים. כמו כן, אתה מאשר כי ידוע לך כי מסירת פרטים והרשמה באתרים שאליהם תגיע באמצעות או דרך שימוש או קישור הקיימים באתר זרעים מציון אינה כפופה למדיניות הפרטיות של זרעים מציון אלא למדיניות הפרטיות של אותם אתרים מקושרים ולהוראות כל דין.
 • זרעים מציון שומרת לעצמה את הזכות לשנות, לפי שיקול דעתה וללא קבלת הסכמת המשתמש, את תנאי השימוש באתר.
 • על תקנון זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי לכל עניין הנוגע לתקנון זה והשימוש באתר, לרבות בקשר לתכנים, למוצרים ולשירותים המוצעים באתר, הינו בבתי המשפט המוסמכים בחיפה.
 • במידה והוראה מהוראות תקנון זה, תקבע על ידי בית המשפט כבלתי חוקית ו/או כבלתי תקפה, לא יבטל הדבר את יתר הוראות תקנון זה ו/או את חלקי אותה הוראה שבוטלה ו/או צומצמה על ידי הערכאה השיפוטית.

זכויות יוצרים:

 • בהתאם לדיני זכויות היוצרים בישראל ועל פי אמנות בין לאומיות, זכויות היוצרים בכל האתר שייכות לחברת זרעים מציון. זכויות יוצרים אלו חלות, גם ולא רק, על טקסטים, איורים, תמונות, גרפיקה, קטעי וידיאו, קודים, סקריפטים יישומי תוכנה (להלן – “החומר המוגן”).
 • הנך רשאי לעשות “שימוש הוגן” בחומר המוגן, לפי הכללים הקבועים בדין. שימוש הוגן כולל ציטוט סביר מתוך האתר תוך כדי אזכור ברור לאתר זרעים מציון כמקור לציטוט. אסור לך לעשות בחומר המוגן כל סילוף, פגימה או שינוי אחר, או כל פעולה שיש בה משום הפחתת ערך ביחס לחומר המוגן, העלולה לפגוע בכבודה או בשמה של זרעים מציון – בעלת זכויות היוצרים.
 • בכפוף לדיני זכויות יוצרים, אסור לך להעתיק, להפיץ מחדש, לשדר מחדש או לפרסם חומר מוגן מאתר זרעים מציון, ללא הסכמה מראש ובכתב מאת הנהלת אתר זרעים מציון.

בלוג האתר:

 • בלוג אתר זרעים מציון הינו בלוג פרטי ואינפורמטיבי המנוהל ומופעל על ידי הנהלת האתר ו/או על ידי מי מטעמה.
 • אין לראות בתכני הבלוג כהמלצה כזו או אחרת לפעול על פי, או בהתאם לאמור בפוסטים המתפרסמים בבלוג.
 • על כל תכני בלוג האתר, לרבות תמונות וטקסט, חלות זכויות יוצרים במפורט לעיל.
Accessibility tools

Powered by - Wemake

0
הסל שלך
 • No products in the cart.