גולש באינטרנט המצטרף לדיוור (ניוזלטר) מאתר זרעים מציון מקבל בכך על עצמו את כללי תקנון זה ומתחייב לפעול על פיו. ההצטרפות לדיוור מאתר זרעים מציון הינה חינם וכל אדם אשר מלאו לו 18 שנים (לרבות חברות ותאגידים) זכאי להצטרף לדיוור מאתר זרעים מציון. כל פרטי המשתמש באתר זרעים מציון יהוו קניינה של הנהלת אתר זרעים מציון וזו מתחייבת שלא להעבירם לצד שלישי, אלא בהתאם להוראות כל דין.

ברישום לדיוור מאתר זרעים מציון נותן המשתמש את הסכמתו לשימוש בפרטיו כאמור לעיל וכן, בהסכמתו וברישום פרטיו, מבקש להצטרף למאגר מכותבי אתר זרעים מציון לצורך קבלת דיוור (ניוזלטר) לכתובת המייל שלו - דיוור אשר יישלח מדי פעם על ידי הנהלת אתר זרעים מציון.


בהצטרפותו לדיוור מאתר זרעים מציון, מסכים המשתמש כי מידע לרבות פרטיו האישיים יוחזקו במאגר מידע אחד או יותר של אתר זרעים מציון, וכי ייעשה במידע זה שימוש עפ"י שיקול דעתה של הנהלת אתר זרעים מציון ובהתאם להוראות כל דין. המשתמש מסכים לשימוש האמור במידע ומאשר כי השימוש בו לא ייחשב כפגיעה בפרטיותו ולא יזכה אותו בכל סעד ו/או פיצוי כלשהו. המשתמש רשאי לבטל את הסכמתו זו על ידי מתן הודעה בכתב על כך לאתר זרעים מציון. במקרה של ביטול הסכמת המשתמש כאמור כאן, רשאית הנהלת אתר זרעים מציון, לפי שיקול דעתה, לבטל את חברותו באתר.

הנהלת אתר זרעים מציון רשאית לא לאשר הצטרפות אדם לדיוור מהאתר, בהתאם לשיקול דעתה ובלא שתהיה עליה חובה לנמק את סירובה. המשתמש באתר זרעים מציון יהיה אחראי לדווח להנהלת האתר בדבר שינויים שיחולו בפרטיו האישיים, על מנת לאפשר קשר רציף ותקין עמו. הנהלת אתר זרעים מציון לא תהיה אחראית לאי קבלת הטבה ו/או דיוור ו/או כל דבר בקשר עם האתר, בגין אי עדכון פרטיו האישיים של המשתמש.

הנהלת אתר זרעים מציון תהיה רשאית להחליט בכל עת על הפסקת פעילות האתר ו/או מערכת הדיוור למשתמשים. הנהלת אתר זרעים מציון שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את חברותו של משתמש ברשימת הדיוור לפי שיקול דעתה ומבלי צורך לנמק. הנהלת אתר זרעים מציון רשאית לחסום חבר באתר בכל מקרה בו לדעתה נעשה שימוש לרעה על ידו.

כל משתמש זכאי להפסיק את חברותו באתר באמצעות הודעה בכתב להנהלת אתר זרעים מציון דרך אתר האינטרנט זרעים מציון, או ע"י מכתב בדואר רשום, או על ידי ביטול עצמאי של הרשמתו באמצעות המנגנון הייעודי לכך בתחתית העמודה הימנית באתר, או באמצעות לחיצה על קישור "הסרה" המופיע בתחתית כל אחד מהניוזלטרים הנשלחים על ידי זרעים מציון.


הנהלת אתר זרעים מציון רשאית לשנות בכל עת ומפעם לפעם את הוראות התקנון או כל חלק מהן, כפי שתמצא לנכון ועל פי שיקול דעתה הבלעדי, מבלי להודיע על כך מראש.

מתן הטבות ו/או מידע למשתמשי האתר כמפורט בתקנון זה הינן בכפוף לפעילות תקינה של מערכות התפעול והמחשוב של אתר זרעים מציון. במידה ויחולו תקלות אשר ימנעו באופן זמני מתן הטבות ו/או מידע למשתמשי האתר כאמור לעיל, תפעל הנהלת אתר זרעים מציון לטיפול בהם בהקדם ולא יהיו למשתמשי האתר טענות או תביעות כנגד אתר זרעים מציון בשל אי מתן ההטבות ו/או המידע בתקופת התקלות והטיפול בהן.